indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

4.11. - 9.11. 2002

ARCHIV

Příloha

Mezinárodnímu soudu pro lidská práva
ve Strasburku

Vážený vysoký soude,

obracím se na Vás o pomoc při navrácení majetku mých předků, který mi je českými úřady a soudy odepírán. Využil jsem všech možností od městského soudu přes krajský soud až k Ústavnímu soudu ČR, kde všude byly moje požadavky zamítnuty.

Nemám tudíž jinou možnost než obrátit se na Vás.

Dům čp. 8 v Branné, který patřil mému dědečkovi /viz přílohy/, byl konfiskován dekretem prezidenta republiky č. 108/45 Sb., což bylo doloženo výměrem o konfiskaci vydaným Okresním národním výborem ve Vrchlabí dne 8. 6. 1946 č.j. 19569 založeném v archivu OkÚ Trutnov, pozemky byly konfiskovány dekretem č. 121945 Sb., jak vyplývá ze soupisu zkonfiskovaného nemovitého zemědělského majetku.

Ačkoli můj dědeček nepodporoval nacistickou okupaci ČSR, choval se jako antifašista /potvrzení spolupracovníků viz v příloze/, byl zbaven čs. občanství a majetku, a to v rozporu se zněním tehdejších dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše.

Můj požadavek na restituci zabaveného majetku zamítl okresní úřad Trutnov dne 15. 4. 1996, pak Krajský soud v Hradci Králové dne 5. 12 1996 a nakonec i nejvyšší soudní instance v České republice Ústavní soud ČR proti jehož usnesení není odvolání přípustné.

Tento postup úřadu a soudů považuji za porušení svého práva na ochranu poctivě nabytého majetku s tím, že označenými rozhodnutími zasáhly do mých základních práv a svobod (ve vztahu k zákonům č. 229/1991 Sb. a č. 243/1992 Sb. v současném platném znění).

Požaduji, aby mi stát - Česká republika - vrátil majetek mých předků, který získali svou svědomitou prací.

Považuji za projev diskriminace, jestliže mých 60 000 spoluobčanů ČR německé národnosti jsou trvale na základě Benešových dekretů zbaveny majetku a jsou občany druhého řádu. Je to porušení Evropského dohovoru o ochraně menšin. ČR tuto mezinárodní normu trvale porušuje. V tom je i můj případ nedostupnosti k majetku, který mí předkové poctivě svou prací získali.

S úctou
Wonka Jiří
P.S.
Vzhledem k mým materiálním možnostem píši v češtině

 

European Court of
Human Rights
COUNCIL OF EUROPE
STRASBOURG
DRUHÁ SEKCE
ECHR-LCel.OR (CD1)
EH/IM/ 23 SEP.20020
Stížnost č. 13296/02
Jiří WONKA p. České republice

Vážený pane,
dovolte mi informovat Vás o tom, že Evropský soud pro lidská práva, který zasedal dne 5. září 2002 ve výboru tří soudců (L. Loucaides, předseda výboru, V Butkevych a W. Thomassen) podle ustanovení článku 27 Úmluvy, rozhodl na základě článku 28 Úmluvy o nepřijatelnosti shora uvedené stížnosti, a to z důvodu nesplnění podmínek stanovených článkem 34 a 35 Úmluvy. Na podkladě veškerých materiálů, které měl Soud k dispozici, a se zřetelem na kompetenci projednat námitky ve stížnosti uvedené, Soud dospěl k závěru, že tyto námitky nezakládají zdání, že došlo k porušení práv a svobod zaručených Úmluvou nebo jejími protokoly. Toto rozhodnutí soudu je konečné a nemůže být předmětem odvolání ani k Soudu ani k jinému orgánu. Vezměte prosím na vědomí, že Kancelář Soudu Vám nebude moci poskytovat další informace týkající se jednání výboru ani odpovídat na dopisy, které byste jí zaslal v souvislosti s rozhodnutím v této věci. Soudem Vám již nebude zaslána další korespondence, která by s Vaší stížností souvisela. V souladu s instrukcemi Soudu bude Váš spis týkající se Vaší stížnosti skartován ve lhůtě jednoho roku počínaje dnem zaslání tohoto dopisu.

S úctou
za výbor
T. L. Early
zástupce tajemnice Sekce

 

* * *

 

/Rubová stránka informace Evropského soudu pro lidská práva Jiřímu Wonkovi z 23.9. 2002:/

Článek 34 - Individuální žádosti

Soud může přijímat žádosti od každé osoby, nevládní organizace nebo skupiny považující se za poškozenou v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.

Článek 35 - Kritéria přijatelnosti

1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí.

2. Soud se nebude zabývat žádnou žádostí předloženou podle článku 35, která je

  1. anonymní; nebo
  2. v podstatě stejná jako žádost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instanci a pokud neobsahuje žádné nové důležité informace.

3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální žádost předloženou podle článku 34, kterou pokládá za neslučitelnou s ustanoveními Úmluvy nebo Protokolů k ní, zjevně nepodloženou nebo zneužívající právo na žádost.

4. Soud zamítne každou žádost jako nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v jakémkoli stádiu řízení.