indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

10.11. - 15.11.2003

ARCHIV

Demokratická iniciativa žádá o registraci jako nezávislá politická strana.

11. listopadu 1989 se Demokratická iniciativa, na jejímž vzniku a činnosti se editor Událostí podílel, prohlásila za nezávislou politickou stranu a zažádala o registraci. Dopis federálnímu ministru vnitra ČSSR Kinclovi,žádost o registraci i programové požadavky a ideově organizační zásady strany zde zveřejňujeme (citováno podle Čas demokratické iniciativy, sborník dokumentů, Nadace DI pro kulturu a politiku, Praha 1993, str. 199-203)

 

 

Dopis předsednictva Československé demokratické iniciativy ministrovi vnitra ČSSR F. Kinclovi s oznámením, že se Československá demokratická iniciativa rozhodla požádat o registraci jako nezávislá politická strana

 

Vážený pane ministře,
Vzhledem k tomu, že hnutí Československá demokratická iniciativa si vytklo jako hlavní cíl práci k překonání současné hluboké krize československé společnosti a že pociťuje naléhavou potřebu vytvořit za současných kritických okolností pro takovou práci nezbytné podmínky, rozhodlo se předsednictvo ČsDI požádat státní orgány o registraci hnutí jako nezávislé politické strany. Jelikož však současná československá právní norma (zák. Č. 68/51) nezná jinou existenci politických stran než v rámci Národní fronty a Národní fronta nezávislost, popřípadě opozičnost politické strany neumožňuje, adresujeme žádost o registraci nezávislé politické strany přímo Vám, dále ministrům vnitra ČSR a SSR.

Věříme, že vláda ČSSR bude vůči nové politické straně, hlásící se k helsinskému procesu, postupovat podle čl. 26 Principů Závěrečného vídeňského dokumentu, který jí vzhledem k osobám, institucím a organizacím podporujícím dokumenty KBSE stanoví povinnost "odstraňovat, kde existují, zákonodárné a správní překážky, jež jsou neslučitelné s ustanovením KBSE".

Při takové činnosti, která v Československu nebude jednoduchá, budeme rádi nápomocni.

Za předsednictvo ČsDI

Emanuel Mandler

 

Žádost předsednictva Československé demokratické iniciativy o registraci hnutí jako nezávislé politické strany, zaslaná ministerstvu vnitra ČSSR

 

Předsednictvo politického a společenského hnutí Československá demokratická iniciativa žádá tímto o registraci našeho hnutí jako nezávislé politické strany. Cílem nezávislé politické strany ČsDI je v rámci helsinského procesu a ve spolupráci s ostatními demokratickými silami v ČSSR přispět k překonání současné krize československé společnosti, k vytvoření pluralitního demokratického státu s rozvinutým tržním hospodářstvím, se zabezpečenými lidskými právy a občanskými svobodami.

Název strany zní: Československá demokratická iniciativa. Jejím sídlem je Praha, její působnost je ČSSR (tzn. ČSR a SSR). Členem strany se může stát každý občan, který dosáhl stáří šestnácti let. Bližší údaje o straně Československá demokratická iniciativa podává její program a ideově organizační zásady, obsažené v příloze.

Současné československé zákonodárství (zák. č. 85/51) neumožňuje registraci nezávislé politické stran. Odvoláváme se proto přímo na práva, která poskytuje československým občanům Mezinárodní pakt o občanských a politických právech jako součást právního řádu ČSSR. Jde zejména o články:

18 - svoboda myšlení, víry a náboženství

19 - svoboda projevu

21 - právo na shromažďovánía zvláště o články

22 - právo na svobodné shromažďování

25 - právo podílet se na vedení veřejných záležitostí.

Odvoláváme se dále na Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE, jehož je československá vláda signatářem a který je pro ni závazný, zvláště na čl. 26 Principů. Tento článek stanoví právo jednotlivých osob napomáhat ustanovení dokumentů KBSE - což je jedním z hlavních záměrů a cílů ČsDI - a "sdružovat se za tímto účelem s jinými." Státním orgánům pak vzhledem k osobám, institucím a organizacím podporujícím dokumenty KBSE stanoví povinnost "odstraňovat, kde existují, zákonodárné a správní překážky, jež jsou neslučitelné s ustanoveními KVSE."

Do doby, než bude nová politická strana zaregistrována, bude Československá demokratická iniciativa působit neformálně, přičemž bude vznášet nárok na uskutečňování všech funkcí, které příslušejí politické straně, vyjma povinného placení členských příspěvků.

 • Bohumil Doležal
 • Martin Litomiský
 • Emanuel Mandler
 • Jan Scheinost
 • Ilja Storoženko
 • Karel Štindl
 • Eva Štolbová
 • Hana Vosečková

Členové předsednictva ČsDI

Za správnost Emanuel Mandler

 

Programové požadavky nezávislé politické strany
Československá demokratická iniciativa

 

Československá demokratická iniciativa se ustavila a zahájila činnost zejména proto, aby přispěla k řešení hluboké morální, politické a hospodářské krize, kterou v současné době prochází československá společnost a její stát. Tato krize vznikla a prohlubovala se v důsledku potlačení lidských práv, zrušení demokratického systému a přeměny tržního hospodářství v direktivní hospodářský systém s centrálním plánováním a státním monopolem. Její řešení spočívá v zajištění občanských svobod a lidských práv, v postupném nahrazení autoritativního systému systémem demokratickým a přechodem k svobodnému tržnímu hospodářství. Aby se tak stalo, je třeba překonat celospolečenskou krizi jak v oblasti morální a politické, tak v oblasti hospodářské.

I. Morální krize vede ke ztrátě životní orientace jednotlivce a k tragickému zeslabení národního vědomí. Aktivizace obojího vyžaduje překonat společenské klima poznamenané bezprávním a nesvobodou. Československá demokratická iniciativa požaduje

okamžité přijetí dočasných zákonů, které až do doby, než vstoupí v platnost demokratická ústava zajistí

 • svobodu náboženství, názoru a projevu
 • svobodu sdružování a shromažďování
 • svobodu pohybu a cestování

Za týmž účelem ČsDI žádá

Přijetí zákonných a dalších opatření, která s okamžitou platností omezí početnost a moc ozbrojených složek, zejména policie, uskutečnění zkrácení vojenské prezenční služby a zavedení náhradní civilní služby.

Všechna předchozí opatření předpokládají amnestii pro všechny politické vězně a pro přečiny motivované politicky.

II. Krize politická a ústavně právní vychází z umělého a radikálního omezení suverenity ČSSR. Pro její překonání je nejprve třeba, aby československé správní a zastupitelské orgány odmítly ozbrojený zásah armád pěti států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a všechny jeho následky.

Tento požadavek tedy zároveň obsahuje zásadní námitku proti oprávněnosti nynějších státních, správních a zastupitelských orgánů všech stupňů reprezentovat obyvatelstvo. Tyto orgány jsou složeny nikoli z volených zástupců lidu, nýbrž z úředníků dosazených z vůle nomenklatury.

Československá demokratická iniciativa žádá,

Aby k 1. 2. 1990 byla zvláštním ústavním zákonem ukončena činnost FS ČSSR a aby k témuž datu byly provedeny demokratické volby do přechodného zastupitelského sboru, pověřeného:

 • vytvořením vlády občanského soužití;
 • vypracováním demokratické ústavy ČSSR;
 • přijetím zákona o svobodných volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů.

III. Progresivní krize postihuje všechny oblasti našeho života související s hospodářstvím - od jeho řízení až po výrobu, spotřebu a životní úroveň. Zajištění nezbytných potřeb československé společnosti pro budoucnost předpokládá, aby vláda občanského soužití vypracovala odborné programy:

- 1. pro přechod k tržnímu hospodářství bez direktivního řízení, centrálního plánování a státního monopolu na vlastnictví výrobních prostředků - s ústavně zajištěným soukromým a družstevním vlastnictvím a se zabezpečením svobodných hospodářských vztahů k zahraničí;

- 2. pro záchranu nejohroženějších částí životního prostředí a přírody a pro celkové ozdravění životního prostředí;

- 3. pro uskutečnění sociálních opatření, která budou čelit nepříznivým důsledkům strukturálních změn, přestavby cen a uvolnění hospodářského života;

- 4. pro zajištění spotřebitelských a odborových svobod včetně povzbuzení v oblasti služeb;

- 5. pro podstatné zlepšení národního zdraví a pro základní zkvalitnění československého zdravotnictví.

Československá demokratická iniciativa je si vědoma toho, že předložené programové požadavky nemůže prosadit sama. Hodlá za tím účelem spolupracovat s nezávislými politickými skupinami, s dalšími občanskými aktivitami, jakož i s jednotlivci a aktivitami v oficiálních institucích a strukturách a s těmito institucemi samými, pokud tyto aktivity a jednotlivci budou mít o takovou spolupráci zájem.

 

Ideově organizační zásady nezávislé politické strany Československá demokratická iniciativa

 1. Programové zaměření Československé demokratické iniciativy vychází ze snahy zformulovat potřeby československé společnosti, která prochází hlubokou krizí. ČsDI sdružuje československé občany starší šestnácti let, odhodlané pracovat k odstranění příčin této krize. Tyto příčiny strana spatřuje v potlačování lidských práv a svobod, demokratických principů společenského uspořádání a tržního hospodářství.

 2. Program ČsDI se opírá o demokratické tradice československé společnosti, zejména první československé republiky, o tradice díla a působení T. G. Masaryka a jeho předchůdců. Tyto tradice individuální i národní svobody a demokracie chápe jako součást duchovního odkazu křesťanské Evropy….